Ochrona danych

1. Ochrona danych w zestawieniu


Informacje ogólne

W poniższych informacjach znajduje się proste zestawienie tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką ochrony danych poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Za przetwarzanie danych na tej stronie odpowiada jej administrator. Jego dane kontaktowe można znaleźć w części „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym” w tej polityce ochrony danych.

 

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Dane użytkowników są gromadzone przede wszystkim po ich przekazaniu przez użytkowników. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane gromadzone są automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin na stronie internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub czasie wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę.

 

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?

Część danych gromadzona jest dla zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

 

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma zawsze prawo bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją cofnąć w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Ponadto, w określonych okolicznościach, użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Dodatkowo użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.

Użytkownik może zawsze skontaktować się z nami w celu wyjaśnienia innych kwestii, związanych z ochroną danych.

 

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Zachowanie użytkownika podczas odwiedzin na stronie może być objęte analizą statystyczną. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce ochrony danych.

 

2. Hosting

Hosting dla treści na naszej stronie internetowej zapewnia następujący dostawca: Mittwald.

Dostawcą usługi jest Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp (zwany dalej Mittwald). Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Mittwald: https://www.mittwald.de/datenschutz. Korzystanie z usług Mittwald opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w możliwie niezawodnym prezentowaniu naszej strony internetowej. Jeżeli poproszono o odpowiednią zgodę, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapis plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie identyfikatorów urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych na zlecenie (AVV) w ramach korzystania z powyższej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że firma przetwarzająca dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową, przetwarza te dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administrator tej strony bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką ochrony danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to następuje.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. komunikacja przez e-mail) może być obarczone lukami w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Informacja o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

 

Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford

Telefon: +49 (0) 5221 1850
E-mail: info@stiegelmeyer.com

 

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

 

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne podstawy przechowywania jego danych osobowych (np. związane okresami przechowywania wymaganymi przez prawo podatkowe lub handlowe); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy podstawy te przestaną mieć zastosowanie.

 

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, o ile szczególne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w jego urządzeniu końcowym (np. poprzez identyfikator urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do wykonania umowy lub wdrożenia czynności przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy dane użytkownika, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również nastąpić w oparciu o nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odnośnej podstawy prawnej znajdują się w kolejnych ustępach tej polityki ochrony danych.

 

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

 

Aulinger Datenschutz & Consulting GmbH
Dr. Ralf Heine
Frankenstraße 348
45133 Essen

Telefon: +49 (0) 201 9598662
E-mail: datenschutz@stiegelmeyer.com

 

Informacja dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, nie uznawanych za bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych. Gdy narzędzia te są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia kroków prawnych przez osobę, której dane dotyczą. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i trwale zapisują dane użytkownika znajdujące się na serwerach w USA na potrzeby monitorowania. Nie mamy wpływu na tego typu czynności z zakresu przetwarzania.

 

Cofnięcie zgody użytkownika na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania.

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach i wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych zapisach. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w tej polityce prywatności. W przypadku złożenia sprzeciwu przez użytkownika nie będziemy dalej przetwarzać jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeśli przetwarzanie będzie miało związek z dochodzeniem, wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw, jego dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

 

Prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia RODO, osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołać się do organu nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim stałego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo złożenia skargi obowiązuje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych.

 

Prawo do przeniesienia danych

Użytkownik ma prawo żądać, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie cyfrowym. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, zostanie to wykonane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

 

Informacja, sprostowanie i usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może zawsze skontaktować się z nami w tym celu oraz w celu wyjaśnienia innych kwestii, związanych z danymi osobowymi.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może zawsze skontaktować się z nami w tym celu. Prawo do ograniczenia przetwarzania obowiązuje w następujących przypadkach:

 • Jeśli użytkownik zakwestionuje prawidłowość przechowywanych jego przez nas danych osobowych, zazwyczaj będziemy potrzebować czasu, aby to zweryfikować. Na czas kontroli użytkownik ma prawo domagać się ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub podniesienia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli użytkownik złożył sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) RODO, konieczne jest zważenie interesów użytkownika i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo domagać się ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - poza ich przechowywaniem - przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu podniesienia, wykonania lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako jej administratora. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w pasku wyszukiwania.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

 

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tzw. plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (własne pliki cookie) lub od firm zewnętrznych (tzw. pliki cookie podmiotów trzecich). Pliki cookie podmiotów trzecich umożliwiają integrację niektórych usług zewnętrznych na stronach internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ bez nich nie działałyby określone funkcje strony internetowej (np. funkcja koszyka zakupowego lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika lub do celów reklamowych.

Pliki cookie niezbędne w procesie komunikacji elektronicznej do zapewnienia określonych funkcji wymaganych przez użytkownika (np. dla funkcji koszyka zakupowego) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zapytano o zgodę na przechowywanie plików cookie i zastosowanie analogicznych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o zapisywaniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, odmawiał zapisu plików cookie w określonych przypadkach lub generalnie oraz by pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Informacje o tym, które pliki cookie i usługi są używane w tej witrynie, można znaleźć w tej polityce prywatności.

 

Zgoda z CookieFirst

Ta strona internetowa korzysta z technologii CookieFirst do uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym i udokumentowania tego w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH Amsterdam, strona internetowa: https://cookiefirst.com/ (dalej „CookieFirst”).

Po wejściu na naszą stronę internetową do CookieFirst przesyłane są następujące dane osobowe:

 • Zgoda (zgody) użytkownika lub odwołanie zgody (zgód) użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Informacje o przeglądarce użytkownika
 • Informacje o urządzeniu końcowym użytkownika
 • Czas wizyty na stronie internetowej

Ponadto CookieFirst zapisuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać do niego udzielone zgody lub ich odwołania. Dane zebrane w ten sposób są przechowywane do momentu, w którym użytkownik zażąda ich usunięcia, sam usunie plik cookie CookieFirst lub gdy ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe ustawowe obowiązki przechowywania pozostają niewzruszone.

Korzystanie z CookieFirst odbywa się w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO.

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych na zlecenie z CookieFirst. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że CookieFirst, jako firma przetwarzająca dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową, przetwarza te dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL referrera
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Godzina żądania serwera
 • Adres IP

Nie dochodzi do łączenia tych danych z danymi z innych źródeł.

Rejestracja tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - wymaga to zapisu plików dziennika serwera.

 

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane z tego formularza, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia zapytania oraz na potrzeby dalszych zapytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile zapytanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do przeprowadzenia czynności przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Powszechnie obowiązujące przepisy prawne - w szczególności dotyczące okresów przechowywania - pozostają niewzruszone.

 

Zapytanie przesłane mailem, telefonicznie lub faksem

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami mailem, telefonicznie lub faksem, to jego zapytanie, wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie), zostanie zapisane i będzie przetwarzane przez nas w ramach przetworzenia zapytania użytkownika. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile zapytanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do przeprowadzenia czynności przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane nam przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania przez użytkownika ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Powszechnie obowiązujące przepisy prawne - w szczególności dotyczące ustawowych okresów przechowywania - pozostają niewzruszone.

 

Zastosowanie chatbotów

Do komunikacji z użytkownikami używamy chatbotów. Chatboty są w stanie reagować na pytania i inne dane bez pomocy człowieka. W tym celu chatboty analizują, oprócz informacji wprowadzonych przez użytkownika, inne dane, aby udzielić właściwych odpowiedzi (np. nazwiska, adresy e-mail i inne dane kontaktowe, numery klientów i inne identyfikatory, zamówienia i historie czatów). Ponadto chatbot może rejestrować adres IP użytkownika, pliki dziennika, informacje o lokalizacji i inne metadane. Dane te są przechowywane na serwerach dostawcy chatbota.

Na podstawie zebranych danych mogą powstawać profile użytkowników. Ponadto dane te mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach, pod warunkiem spełnienia innych wymogów prawnych (w szczególności udzielenia zgody). W tym celu chatboty można połączyć z narzędziami analitycznymi i reklamowymi.

Zapisane dane mogą być również wykorzystywane do ulepszania naszych chatbotów i ich reakcji (uczenie maszynowe).

Dane przekazane przez użytkownika w procesie komunikacji pozostaną u nas lub u dostawcy chatbota do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania użytkownika). Powszechnie obowiązujące przepisy prawne - w szczególności dotyczące okresów przechowywania - pozostają niewzruszone.

Podstawą prawną korzystania z chatbotów jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile chatbot jest wykorzystywany do zainicjowania umowy lub w kontekście realizacji umowy. Jeżeli poproszono o odpowiednią zgodę, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapis plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie identyfikatorów urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. We wszystkich innych przypadkach podstawą korzystania z danych jest nasz uzasadniony interes polegający na jak najskuteczniejszej komunikacji z klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Korzystamy z usług dostawcy Ubitec GmbH (Hasnerstraße 18, 4020 Linz, Austria, strona internetowa: https://ubitec.at/de/), który dostarcza nam odpowiednie oprogramowanie (Ubitec Bot Framework) do obsługi chatbota. W trakcie konserwacji systemu lub rozwiązywania problemów dostawca usług może mieć dostęp do przetwarzanych danych.

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych na zlecenie z Ubitec. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że Ubitec, jako firma przetwarzająca dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową, przetwarza te dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager

Używamy Google Tag Manager. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które umożliwia nam osadzanie narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Google Tag Manager jako taki nie tworzy profili użytkowników, nie zapisuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Jest on używany wyłącznie do administrowania i odtwarzania narzędzi zintegrowanych za jego pośrednictwem. Google Tag Manager rejestruje jednak adres IP użytkownika, który może być również przekazywany do spółki nadrzędnej Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Google Tag Manager opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji różnych narzędzi na swojej stronie internetowej i zarządzaniu nimi. Jeżeli poproszono o odpowiednią zgodę, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapis plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie identyfikatorów urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia administratorowi strony analizę zachowań odwiedzających witrynę. Administrator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, czas trwania wizyty, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Dane nie są przyporządkowywane do identyfikatora użytkownika.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics wykorzystuje też różne podejścia do modelowania w celu rozszerzenia zebranych zestawów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub identyfikatory urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły dostępne są tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Anonimizacja IP

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Adres IP wysłany jest do serwerów Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia na rzecz administratora strony internetowej innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

 

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics przetwarza dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Google Signals

Korzystamy z Google Signals Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, Google Analytics gromadzi między innymi informacje o jego lokalizacji, historii wyszukiwania i historii YouTube, a także dane demograficzne (dane odwiedzających). Dane te mogą być wykorzystywane do spersonalizowanej reklamy z użyciem Google Signals. Jeśli użytkownik ma konto Google, dane odwiedzających Google Signals zostają powiązane z jego kontem Google i wykorzystywane do spersonalizowanych ogłoszeń reklamowych. Dane te są również wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących zachowań naszych użytkowników.

 

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics, aby móc wyświetlać odwiedzającym odpowiednie reklamy w ramach sieci reklamowej Google. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z opartych na zainteresowaniach reklam Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Nie można przypisać tych danych do konkretnej osoby. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie poprzez ustawienia reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić rejestracji danych przez Google Analytics, zgodnie z punktem „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni wdrażamy rygorystyczne wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

 

Google Ads

Administrator strony korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wprowadzi określone hasła wyszukiwania w Google (targetowanie wg słów kluczowych). Ponadto dobrane indywidualnie reklamy mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie grup docelowych). Jako administrator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, analizując na przykład, które z haseł wyszukiwania doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam przełożyło się na odpowiednie kliknięcia.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły dostępne są tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks oraz https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Google Ads Remarketing

Ta strona korzysta z funkcji Google Ads Remarketing. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dzięki usłudze Google Ads Remarketing możemy przypisywać osoby, które wchodzą w interakcję z naszą ofertą online, do określonych grup docelowych, aby następnie wyświetlać im reklamy oparte na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).

Co więcej, grupy docelowe reklam utworzone za pomocą Google Ads Remarketing mogą być połączone z funkcjami Google na różnych urządzeniach. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane wiadomości reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) w oparciu o jego wcześniejsze użytkowanie i zachowanie podczas surfowania, mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli użytkownik ma konto Google, może sprzeciwić się spersonalizowanym reklamom, korzystając z poniższego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji i regulacji dotyczących ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

Google Conversion-Tracking

Ta witryna korzysta z Google Conversion Tracking. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Conversion Tracking pozwala Google i nam sprawdzić, czy użytkownik podjął określone działania. Możemy przykładowo ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej są klikane i jak często i które produkty są oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Google wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania do celów identyfikacji.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji o Google Conversion-Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel)

Ta strona internetowa wykorzystuje do pomiaru konwersji piksel akcji odwiedzających z Facebooka/Meta. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zarejestrowane dane są wedle oświadczeń Facebooka przekazywane również do USA i innych krajów trzecich.

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających stronę po przekierowaniu ich na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są anonimowe dla nas jako administratora tej strony internetowej, nie możemy wyciągać żadnych wniosków o tożsamości użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, tak aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, i aby Facebook mógł wykorzystywać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką wykorzystania danych przez Facebooka (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Umożliwia to Facebookowi wyświetlanie reklam na stronach Facebooka, a także poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako administrator strony.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich do Facebooka. Przetwarzanie przekazanych danych przez Facebooka nie jest objęte wspólną odpowiedzialnością. Nasze wspólne obowiązki zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej w sposób bezpieczny z punktu widzenia ochrony danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. W odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebooka użytkownik może dochodzić praw osób, których dane dotyczą (np. do informacji) bezpośrednio od Facebooka. W przypadku podniesienia przeciwko nam roszczeń związanych z prawami osób, których dotyczą dane, jesteśmy zobowiązani przekierować te roszczenia do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Użytkownik może także wyłączyć funkcję remarketingu „Niestandardowi odbiorcy” w ustawieniach reklam pod: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Aby to zrobić, użytkownik musi być zalogowany na Facebooku.

Użytkownicy nie posiadający konta na Facebooku mogą wyłączyć reklamy Facebooka oparte na użytkowaniu na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

Facebook Conversion API

Zintegrowaliśmy na tej stronie Facebook Conversion API. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zarejestrowane dane są wedle oświadczeń Facebooka przekazywane również do USA i innych krajów trzecich.

Facebook Conversion API umożliwia nam śledzenie interakcji użytkownika z naszą stroną i udostępnianie ich Facebookowi w celu poprawy skuteczności reklam na Facebooku.

Rejestrowany jest w szczególności czas połączenia, wywołana strona internetowa, adres IP i agent użytkownika, a także inne określone dane (np. zakupione produkty, wartość koszyka zakupów i waluta). Pełne zestawienie zarejestrowanych danych można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich do Facebooka. Przetwarzanie przekazanych danych przez Facebooka nie jest objęte wspólną odpowiedzialnością. Nasze wspólne obowiązki zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej w sposób bezpieczny z punktu widzenia ochrony danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. W odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebooka użytkownik może dochodzić praw osób, których dane dotyczą (np. do informacji) bezpośrednio od Facebooka. W przypadku podniesienia przeciwko nam roszczeń związanych z prawami osób, których dotyczą dane, jesteśmy zobowiązani przekierować te roszczenia do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych na zlecenie (AVV) w ramach korzystania z powyższej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że firma przetwarzająca dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową, przetwarza te dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

Facebook Custom Audiences

Wykorzystujemy Facebook Custom Audiences Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Kiedy użytkownik odwiedza nasze strony i aplikacje lub korzysta z nich, korzysta z naszych bezpłatnych lub płatnych ofert, przesyła nam dane lub wchodzi w interakcję z treściami udostępnianymi przez nasze przedsiębiorstwo na Facebooku, gromadzimy jego dane osobowe. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z usługi Facebook Custom Audiences, prześlemy te dane do Facebooka. Facebook może je wykorzystać do wyświetlania użytkownikowi odpowiednich reklam. Grupy docelowe mogą być ponadto definiowane na podstawie danych użytkownika (Lookalike Audiences).

Facebook przetwarza te dane jako nasz partner przetwarzający dane na zlecenie. Szczegóły można znaleźć w umowie użytkownika Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

 

LinkedIn Insight Tag

Ta strona korzysta z LinkedIn Insight Tag. Dostawcą tej usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

 

Przetwarzanie danych przez LinkedIn Insight Tag

Dzięki LinkedIn Insight Tag otrzymujemy informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Jeśli osoba odwiedzająca witrynę jest zarejestrowana w serwisie LinkedIn, możemy między innymi analizować kluczowe dane zawodowe (np. poziom kariery, wielkość firmy, kraj, lokalizację, branżę i stanowisko) osób odwiedzających naszą stronę, a tym samym lepiej dostosowywać naszą witrynę do odpowiednich grup docelowych. Ponadto możemy wykorzystywać LinkedIn Insight Tags do mierzenia, czy odwiedzający nasze strony internetowe dokonują zakupu lub podejmują inne działania (pomiar konwersji). Pomiar konwersji można również przeprowadzić na różnych urządzeniach (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag oferuje również funkcję retargetingu, która pozwala nam wyświetlać odwiedzającym naszą stroną ukierunkowane reklamy poza nią, przy czym według LinkedIn nie ma miejsca identyfikacja adresata reklamy.

LinkedIn gromadzi również tak zwane pliki dziennika (adres URL, adres URL referrera, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeśli są używane do docierania do członków LinkedIn na różnych urządzeniach) hashowane (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory użytkowników LinkedIn są usuwane przez LinkedIn po siedmiu dniach. Pozostałe pseudonimizowane dane są następnie usuwane w ciągu 180 dni.

Dane gromadzone przez LinkedIn nie mogą być przypisane do konkretnych osób przez nas jako administratora strony internetowej. LinkedIn będzie przechowywać zgromadzone dane osobowe osób odwiedzających stronę na swoich serwerach w USA i wykorzystywać je w ramach własnych działań reklamowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

 

Podstawa prawna

O ile uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. O ile nie uzyskano zgody, korzystanie z tej usługi opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych środkach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły dostępne są tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa oraz https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

 

Sprzeciw wobec korzystania z LinkedIn Insight Tag

Użytkownik może sprzeciwić się analizie zachowań użytkowników i personalizowanym reklamom LinkedIn za pomocą poniższego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Ponadto użytkownicy LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach konta. Aby uniemożliwić LinkedIn powiązanie danych zebranych na naszej stronie internetowej z kontem LinkedIn użytkownika, należy wylogować się z portalu LinkedIn przed przejściem na naszą stronę internetową.

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych na zlecenie (AVV) w ramach korzystania z powyższej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że firma przetwarzająca dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową, przetwarza te dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

6. Newsletter

Dane newslettera

Jeśli użytkownik chce otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone albo są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Do realizacji usługi newslettera korzystamy z usług dostawców newsletterów, których opisano poniżej.

 

CleverReach

Ta strona internetowa używa CleverReach do wysyłania newsletterów. Dostawcą usługi jest CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Niemcy (dalej „CleverReach”). CleverReach to usługa, która może być wykorzystywana do organizowania i analizowania dystrybucji newsletterów. Dane wprowadzone przez użytkownika w celu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

Nasze newslettery wysyłane za pomocą CleverReach pozwalają nam analizować zachowanie odbiorców newslettera. Można między innymi przeanalizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość z newsletterem i jak często klikano zamieszczone w nim linki. Za pomocą tak zwanego śledzenia konwersji można również przeanalizować, czy po kliknięciu linku w newsletterze miało miejsce wcześniej zdefiniowane działanie (np. zakup produktu na tej stronie). Więcej informacji na temat analizy danych za pośrednictwem biuletynów CleverReach można znaleźć na stronie: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych opiera się na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie, rezygnując z subskrypcji newslettera. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu odwołania.

Jeśli nie użytkownik nie chce, aby CleverReach przeprowadzał jakiekolwiek analizy, musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. Służy do tego link zamieszczany w każdej wiadomości z newsletterem.

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Po wypisaniu się z newslettera adres e-mail użytkownika zostanie zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, jeśli będzie to konieczne dla zapobieżenia przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesom użytkownika, jak i naszym interesom polegającym na przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności CleverReach pod adresem: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych na zlecenie (AVV) w ramach korzystania z powyższej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że firma przetwarzająca dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową, przetwarza te dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Na tej stronie osadzane są filmy z serwisu YouTube. Administratorem strony jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystanie z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych Według YouTube ten tryb oznacza, że YouTube nie zapisuje żadnych informacji o odwiedzających stronę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak przekazywania danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube - niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film - nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Po uruchomieniu filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube bezpośrednie powiązanie jego zachowania z jego osobistym profilem podczas przeglądania. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. identyfikatora urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby dalsze operacje przetwarzania danych mogą być uruchamiane po uruchomieniu filmu YouTube, na co nie mamy wpływu.

Używamy YouTube do atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli poproszono o odpowiednią zgodę, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapis plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie identyfikatorów urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych. Jeśli Mapy Google są aktywne, Google może korzystać z Google Fonts do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu Map Google przeglądarka wczytuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i łatwą lokalizację miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli poproszono o odpowiednią zgodę, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapis plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie identyfikatorów urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły dostępne są tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

8. Usługi własne

Postępowanie z danymi kandydatów

Oferujemy możliwość złożenia do nas podania o pracę (np. pocztą elektroniczną lub tradycyjną). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych zebranych w ramach procesu rekrutacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych kandydatów będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że dane kandydatów będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

 

Zakres i cel gromadzenia danych

Po przesłaniu nam podania o pracę przetwarzamy związane z nim dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty rekrutacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku zatrudnienia. Podstawą prawną jest § 26 BDSG zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne zawarcie umowy) oraz - jeśli kandydat wyraził na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Dane osobowe kandydata będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w obsługę podania kandydata.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane przesłane przez kandydata będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie art. 26 BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

 

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić kandydatowi oferty pracy, jeśli kandydat odrzuci ofertę pracy lub wycofa swoje podanie, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania pozostawionych danych na w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego (odrzucenia lub wycofania podania). Dane są następnie usuwane, a fizyczne dokumenty rekrutacyjne niszczone. Przechowywanie służy w szczególności do celów dowodowych w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zagrażającego lub zawisłego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy dalsze ich przechowywanie nie będzie uzasadnione.

Dłuższy okres przechowywania może również obowiązywać, jeśli kandydat wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowy obowiązek przechowywania uniemożliwia usunięcie.


Nasza obecność w mediach społecznościowych


Niniejsza polityka prywatności dotyczy następujących serwisów społecznościowych

 •  

 

Przetwarzanie danych przez media społecznościowe


Prowadzimy publicznie dostępne profile w mediach społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat mediów społecznościowych, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.

Media społecznościowe, takie jak Facebook, LinkedIn itp., mogą co do zasady kompleksowo analizować zachowanie użytkownika podczas odwiedzania ich stron internetowych lub strony internetowej ze zintegrowanymi treściami z mediów społecznościowych (np. przyciskami Lubię to lub banerami reklamowymi). Odwiedzanie naszych stron w mediach społecznościowych uruchamia liczne operacje przetwarzania istotne z punktu widzenia ochrony danych. W szczegółach:

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedza nasze media społecznościowe, administrator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do konta użytkownika. Dane osobowe użytkownika mogą być gromadzone również wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany lub nie posiada konta w danym portalu społecznościowym. W takim przypadku gromadzenie danych odbywa się na przykład za pośrednictwem plików cookie przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkownika lub poprzez zarejestrowanie adresu IP użytkownika.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych administratorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób mogą wyświetlać użytkownikowi wewnątrz i na zewnątrz poszczególnych mediów społecznościowych reklamy oparte na zainteresowaniach. Jeśli użytkownik posiada konto na danym portalu społecznościowym, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których użytkownik jest lub był zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich procesów przetwarzania danych na portalach społecznościowych. Poszczególni administratorzy portali społecznościowych mogą wprowadzać inne procesy przetwarzania danych. Szczegółowe informacje można znaleźć w warunkach użytkowania i zapisach o ochronie danych odpowiednich portali społecznościowych.

 

Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najszerszej obecności w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez media społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą zostać określone przez administratorów portali społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Podmiot odpowiedzialny i dochodzenie praw

Jeśli użytkownik odwiedza jedną z naszych stron w mediach społecznościowych (np. Facebook), razem z administratorem portalu społecznościowego jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za procesy przetwarzania danych uruchomione podczas tej wizyty. Zasadniczo użytkownik może dochodzić swoich praw (do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i skargi) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. wobec Facebooka).

Należy jednak pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z administratorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez te portale. Nasze możliwości w istotnej mierze zależą od polityki korporacyjnej danego dostawcy.

 

Okres przechowywania

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel przechowywania danych. Zapisane pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Powszechnie obowiązujące przepisy prawne - w szczególności dotyczące okresów przechowywania - pozostają niewzruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania danych użytkownika przez administratorów portali społecznościowych do ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zasięgnąć informacji bezpośrednio od administratorów portali społecznościowych (np. z ich polityki prywatności, patrz poniżej).

 

Prawa użytkowników

Użytkownik ma zawsze prawo bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru. Ponadto, w określonych okolicznościach, użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.


Sieci społecznościowe w szczegółach

Facebook

Prowadzimy profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej Meta). Zarejestrowane dane są wedle oświadczeń Meta przekazywane również do USA i innych krajów trzecich.

Zawarliśmy z firmą Meta umowę o wspólnym przetwarzaniu danych (Controller Addendum). Umowa ta określa operacje przetwarzania danych oraz zakres odpowiedzialności po stronie naszej i Meta w sytuacji, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę na Facebooku. Umowa jest dostępna do wglądu pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Ustawienia reklam można dostosować samodzielnie na własnym koncie użytkownika. Aby to zrobić, należy kliknąć poniższy link i się zalogować: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

LinkedIn

Prowadzimy profil na LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn stosuje reklamowe pliki cookie.

Aby wyłączyć reklamowe pliki cookie LinkedIn, należy skorzystać z poniższego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły dostępne są tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa oraz https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

YouTube

Prowadzimy profil na YouTube. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.